Chào Mừng tới Thiên Đường Rượu vang

icon

Hotline 24/7

0563466666

icon
icon

Giờ mở cửa

Từ 6: 00 đến 19: 00

icon

QUY ĐỊNH DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

QUY ĐỊNH DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
고객 서비스 규정

1. Khi có nhu cầu sử dụng rượu, khách hàng phải gửi yêu cầu tối thiểu trước 60 phút (sáu mươi) trước khi sử dụng rượu trong tủ của Winemart 69. Thời gian phục vụ rượu trong ngày từ 6 (sáu) giờ sáng tới 21 (hai mươi mốt) giờ tối và Ðồ ăn được phục vụ sau tối thiểu 120 phút trong giờ hành chính. Trong trường hợp có nhu cầu đặc biệt, khách hàng cần liên hệ trực tiếp qua tổng đài của Winemart 69 để được phục vụ lên tới 72 giờ. Quý khách hàng lưu ý: đồ ăn chỉ được chúng tôi phục vụ trong nội thành Hà Nội và các tỉnh khác nếu có  thông báo mở rộng.
1. When there is a need to use wine, customers must submit a request at least 60 (sixty) minutes before using wine in the cabinet of Winemart 69. Wine service time of the day is from 6 (six) am until 21 (twenty-one) pm and Food is served after a minimum of 120 minutes during office hours. In case of special needs, customers need to contact Winemart 69 hotline directly to receive service up to 72 hours. Please note: we only serve food in the inner city of Hanoi and other provinces if there is an announcement for expansion.
술을 사용할 수요가 있는 경우 고객은 와인마트 69 (Winemart 69)의 캐비닛에서 술을 사용하기 최소 60(육십) 분 전에 요청해야 합니다. 하루의 술 서빙 시간은 오전 6(여섯) 시부터 오후 9(아홉) 시까지이며, 음식은 근무 시간 내에 최소 120분 후에 제공됩니다. 특이한 수요가 있는 경우 고객은 Winemart 69의 교환대에 직접 연락하여 최대 72시간까지 서빙을 받을 수 있습니다. 유의할 점: 저희는 하노이 (Ha Noi) 시내 및 기타 지방 (확장될 거라는 통보가 있으면)에서만 음식을 제공합니다.
 
2. Khi phát sinh yêu cầu nhân viên rót rượu, Khách hàng cần phải thông báo trước cho chúng tôi tối thiểu 90 (chín mươi) phút đối với khu vực nội thành Hà Nội và tối thiểu 24 giờ (Hai mươi tư) giờ đối với khu vực ngoại thành Hà Nội và các tỉnh khác.  
2. When requesting staff to pour wine, Customers need to notify us at least 90 (ninety) minutes in advance for the inner city of Hanoi and at least 24 hours (Twenty-four) hours for the suburban area of ​​Hanoi and other provinces.
술을 따라주는 사람 요청이 발생할 때 고객이 하노이 (Ha Noi) 시내의 경우 최소 90(구십) 분, 하노이 시외 및 기타 지방의 경우 최소 24 (이십사) 시간에 저희에게 알려야 합니다.
 
a. Chi phí cho một nhân viên phục vụ rượu trong nội thành Hà Nội và tại các nhà hàng trong hệ thống của chúng tôi là; 250.000VND/1 nhân viên/ 1 giờ phục vụ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng  cho một nhân viên cho một giờ phục vụ rượu). Thời gian phục vụ rươu tối thiểu là 2 (hai) giờ, tối đa là 3 (ba) giờ hoặc một khoảng thời gian khác mà khách hàng có thể thỏa thuận trực tiếp với nhân viên phục vụ rượu.
a. The cost for a staff serving wine in the inner city of Hanoi and at the restaurants in our system is; 250,000 VND / 1 staff / 1 hour of service (Two hundred and fifty thousand VND for one staff for one hour of serving wine). Serving time is a minimum of 2 (two) hours, a maximum of 3 (three) hours, or such other period as may be agreed upon directly by the customer and the bartender.
하노이 시내와 저희 시스템 레스토랑에서 술을 서빙하는 직원을 위한 비용은 250,000동/ 1명/서비스  1시간입니다 (1시간당 한 명이 이십오만 동입니다). 최소 술 서빙 시간은 2 (두) 시간, 최대 3 (세) 시간 또는 술을 서빙하는 직원과 직접 합의할 수 있는 다른 시간입니다.
 
b. Chi phí cho nhân viên phục vụ rượu khu vực ngoại thành Hà Nội và các tỉnh trong bán kính 100km (một trăm ki lô mét) tính từ thành phố Hà Nội tại các nhà hàng trong hệ thống của chúng tôi là: Combo 3 người phục vụ bao gồm 02 nhân viên nữ và 01 lái xe vận chuyển là 3.500.000 /1 tiệc trong thời gian 180 phút); Com bo 5 người phục vụ gồm 04 nhân viên nữ và 01 lái xe vận chuyển là 5.000.000VND / 1 Tiệc trong thời gian 180 phút. Mọi chi phí phát sinh khác khi nhân viên di chuyển đến địa điểm phục vụ theo chỉ định của khách hàng không nằm trong địa điểm thuộc hệ thống của chúng tôi do khách hàng chi trả toàn bộ.
b. The cost for wine service staff in the suburbs of Hanoi and provinces within a radius of 100km (one hundred kilometers) from Hanoi city at the restaurants in our system is: Combo 3 waiters service including 02 female staff and 01 transport driver is 3,500,000 VND / party for 180 minutes); Combo 5 waiters including 04 female staff and 01 transport driver is 5,000,000 VND / 1 Party for 180 minutes. All other costs incurred when the staff move to the service location designated by the customer that is not in the location of our system shall be fully borne by the customer.
저희 시스템 레스토랑에서의 반경 100km(백 킬로미터) 이내 지방과 하노이 시외에서 술을 서빙하는 직원을 위한 비용은 다음과 같습니다. 02 여직원과 01 운전기사를 포함한 3명의 서빙 직원 콤보는 파티 한 개에 180분 동안 3,500,000 동이며, 04명의 여직원과 01명의 운전기사를 포함한 5명의 서빙 직원 콤보는 파티 한 개에 180분 동안 5,000,000동입니다. 직원이 저희 시스템의 위치가 아닌 고객이 지정한 서비스 장소로 이동해서 발생하는 기타 모든 비용은 고객이 전액 부담합니다.
 
3. Tủ rượu của Winemart được bán cho khách hàng ban đầu với chi phí mua là 6.900.000VND. Toàn bộ chi phí này sau khi thanh toán sẽ được công ty khuyến mại lại bằng 10 chai rượu của công ty với giá trị tương đương và khách hàng chỉ việc sử dụng. Phí duy trì là 690.000VND/ năm.
3. Winemart's wine cabinet is sold to the customer first with a purchase cost of VND 6,900,000. This entire cost after payment will be promoted by the company with 10 bottles of wine of the same value and customers can use it. Maintenance fee is 690,000 VND/year.
Winemart의 주류 캐비닛은 처음으로 6,900,000동에 고객에게 판매됩니다. 지불 후 이 전액은 회사에서 해당한 가치의 술 10병을 덤으로 드리며 고객은 그것을 사용하기만 하면 됩니다. 유지보수 비용은 1년에 690,000동입니다.
 
4. Phụ kiện phục vụ rượu được chúng tôi cung cấp và không tính phí trong thời gian khách hàng sử dụng rượu. Trong trường hợp Khách hàng làm hư hỏng các phụ kiện này, khách hàng chiu trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi tương đương với giá mua mới phụ kiện này trên thị trường.
4. Wine serving accessories are provided by us and are free of charge during the time customers use wine. In case the Customer damages these accessories, the customer is responsible for compensating us equivalent to the new purchase price of this accessory in the market.
 
 술 서빙 액세서리는 저희가 제공하며 고객이 술을 사용하는 동안 무료입니다. 고객이 이 액세서리들을 고장 내버릴 경우, 고객은 이 액세서리의 시장에서 새로 사는 가격에 해당하는 가격으로 저희를 배상할 책임이 있습니다.
 
5. Quy định phân hạng và quyền lợi của khách hàng
5. Regulation for ranking and customers’ benefits
등급 분류 및 고객의 권리에 대한 규정
 
a. Khi khách hàng mua tủ rượu được xác nhận có thẻ thành viên tủ Ti Tan. Quyền lợi được hưởng khi là thành viên có thẻ Titan gồm: khi khách hàng thuê nhân viên đến phục vụ rượu, khách hàng sẽ được hưởng dịch vụ vận chuyển và cho mượn ly cốc trong nội thành Hà Nội miễn phí.
a. When a customer buys a wine cabinet, it is confirmed that they have a Titanium membership card. Benefits to be enjoyed as a member with Titanium card include: when customers hire staff to serve wine, customers will enjoy free shipping and lending services within the inner city of Hanoi.
고객이 주류 캐비닛을 구매하면 TiTan 캐비닛 회원 카드가 있는 것으로 확인될 것입니다. Titan 회원 카드를 소유하는 회원이 되면 고객이 술 서빙 직원을 빌릴 때 하노이 시내에서 무료로 술잔 배송 및 대출 서비스를 누릴 수 있다는 권리가 있습니다.
 
b. Khi Khách hàng mua hàng đạt 100.000.000 VND/năm (Một trăm triệu đồng một năm) (thời gian năm: được xác định là 360 ngày kể từ ngày Khách hàng có tên đăng ký trên ứng dụng) khách hàng được cấp thẻ tủ hạng Bạc, khách hàng được duy trì thẻ hạng Bạc này khi có đơn hàng phát sinh vào năm kế tiếp. Quyền lợi được hưởng khi là thành viên có thẻ hạng Bạc gồm: khi khách hàng mua hàng sẽ được áp dụng mức giảm giá 5% sản phẩm và miễn phí duy trì tủ rượu, đồng thời, được vận chuyển, cho mượn ly, cốc trong nội thành Hà Nội miễn phí.
b. When the Customer makes a purchase of 100,000,000 VND/year (One hundred million VND per year) (year period: is determined as 360 days from the date the Customer's name is registered on the application) the customer is granted a Silver card, customers can maintain this Silver card when there is an order in the following year. Benefits of being a member with Silver card include: when customers make purchases, they will be applied a 5% discount on products and free maintenance of wine cabinets, and at the same time, can transport and lend glasses free of charge in the inner city of Hanoi.
고객이 1년 100,000,000동(일 년에 일억 동) (1년짜리는 고객의 이름이 애플리케이션에 등록된 날로부터 360일로 정합니다)에 도달하는 상품을 구매하면, 고객에게 실버 등급 카드가 발급되며 고객은 다음 해에 주문이 발생할 때 이 실버 등급 카드를 유지할 수 있습니다. 실버 등급 카드를 소유하는 회원이 되면 고객이 구매 시 상품 5% 할인 및 주류 캐비닛 유지보수 무료, 그리고 하노이 시내에서 무료로 술잔 배송 및 대출이 가능한 권리가 있습니다.
 
c. Khi Khách hàng mua hàng đạt 250.000.000 VND/năm (thời gian năm: được xác định là 360 ngày kể từ ngày Khách hàng có tên đăng ký trên ứng dụng), Khách hàng được cấp thẻ tủ hạng Vàng, khách hàng được duy trì thẻ hạng Vàng này khi có đơn hàng phát sinh vào năm kế tiếp. Quyền lợi được hưởng khi là thành viên có thẻ hạng Vàng gồm: khi khách hàng mua hàng sẽ được áp dụng giảm giá 10% sản phẩm và miễn phí duy trì tủ rượu, đồng thời, được vận chuyển, cho mượn ly cốc trong nội thành Hà Nội miễn phí.
c. When the Customer makes a purchase of VND 250,000,000/year (year period: is determined as 360 days from the date the Customer's name is registered on the application), the Customer is granted a Gold card, the customer can maintain this Gold card when there is an order in the following year. Benefits to be enjoyed as a member with a Gold card include: when customers make a purchase, they will receive a 10% discount on products and free maintenance of the wine cabinet, and at the same time, be able to transport and lend glasses for free in the inner of Hanoi city.
고객이 1년 250,000,000동(일 년에 이억오천 동) (1년짜리는 고객의 이름이 애플리케이션에 등록된 날로부터 360일로 정합니다)에 도달하는 상품을 구매하면, 고객에게 골드 등급 카드가 발급되며 고객은 다음 해에 주문이 발생할 때 이 골드 등급 카드를 유지할 수 있습니다. 골드 등급 카드를 소유하는 회원이 되면 고객이 구매 시 상품 10% 할인 및 주류 캐비닛 유지보수 무료, 그리고 하노이 시내에서 무료로 술잔 배송 및 대출이 가능한 권리가 있습니다.
 
d. Khi Khách hàng mua hàng đạt 500.000.000 VND/năm (thời gian năm: được xác định là 360 ngày kể từ ngày Khách hàng có tên đăng ký trên ứng dụng), được cấp thẻ tủ hạng Kim Cương, khách hàng được duy trì thẻ hạng Kim Cương khi có đơn hàng phát sinh vào năm kế tiếp. Quyền lợi được hưởng khi là thành viên có thẻ hạng Kim Cương gồm: khi khách hàng mua hàng sẽ được áp dụng mức giảm giá 15% sản phẩm và miễn phí duy trì tủ rượu, đồng thời, được vận chuyển, cho mượn ly cốc trong nội thành Hà Nội miễn phí.
d. When the Customer makes a purchase of 500,000,000 VND/year (year period: is determined as 360 days from the date the Customer's name is registered on the application), they are granted a Diamond card, the customer is maintained Diamond card when there is an order in the following year. Benefits to be enjoyed as a member with a Diamond card include: when customers make purchases, they will receive a 15% discount on products and free maintenance of the wine cabinet, and at the same time, can transport and lend glasses for free in the inner city of Hanoi.
고객이 1년 500,000,000동(일 년에 오억 동) (1년짜리는 고객의 이름이 애플리케이션에 등록된 날로부터 360일로 정합니다)에 도달하는 상품을 구매하면, 고객에게 다이아몬드 등급 카드가 발급되며 고객은 다음 해에 주문이 발생할 때 이 다이아몬드 등급 카드를 유지할 수 있습니다. 다이아몬드 등급 카드를 소유하는 회원이 되면 고객이 구매 시 상품 15% 할인 및 주류 캐비닛 유지보수 무료, 그리고 하노이 시내에서 무료로 술잔 배송 및 대출이 가능한 권리가 있습니다.
 
6. Xuất hóa đơn cho sản phẩm.
6. Issue invoices for products
상품 계산서 발행
Căn cứ vào số lượng rượu hiện có và theo nhu cầu sử dụng của khách hàng, chúng tôi có thể thay đổi loại rượu của Khách hàng sang loại rượu khác (được sự đồng ý của khách hàng) và xuất hóa đơn VAT theo thực tế loại rượu, bia đã nhận miễn tổng giá trị hàng hóa tương đương.
Based on the amount of wine available and according to the needs of the customer, we can change the customer's wine to another wine (with the customer's consent) and issue a VAT invoice according to the actual wines and beers that have been exempted from the total value of equivalent goods.
기존 주류의 양과 고객의 수요에 따라 고객의 주류를 다른 종류로 (고객의 동의를 받아) 바꾸고, 상품의 총 가치가 해당한 경우 받은 술과 맥주의 실제 종류에 따른 VAT 인보이스를 발행할 수 있습니다.